Politics

ก.แรงงาน ถก สภาอุตฯชลบุรี หารือค่าจ้างขั้นต่ำ


กระทรวงแรงงาน ถก สภาอุตสาหกรรมชลบุรี หารืออัตราค่าจ้างขั้นต่ำมาตรการช่วยเหลือ และการขึ้นทะเบียนการจ้างงานคนพิการ

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

 

เข้าพบเพื่อหารือ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดชลบุรี มาตรการช่วยเหลือนายจ้างให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และการขึ้นทะเบียนและการจ้างงานคนพิการตามาตรา 35

 

ทั้งนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ได้จัดให้บริการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ โดยรับขึ้นทะเบียนหางานและจัดหางานให้คนพิการที่ประสงค์จะทำงานในสถานประกอบการตามมาตรา 33 และประสานนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐ

 

เพื่อส่งคนพิการเข้ารับการสัมภาษณ์ และบรรจุงาน และรับขึ้นทะเบียนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ขอรับสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

 

เพื่อรองรับความต้องการของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีความต้องการจ้างงานคนพิการ และคัดลอกรายชื่อคนพิการ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อนำไปพิจารณารับเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือ ทำสัญญาจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35

 

อีกทั้งปัจจุบันกรมการจัดหางาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม (มาตรา 35 ประเภทจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564

 

โดยในปี 2565 ได้กำหนดเป้าหมายประเภทจ้างเหมาบริการไว้จำนวน 1,000 คน สามารถจ้างงานคนพิการตามโครงการฯ 1,499 คน เพิ่มจากเป้าหมาย ร้อยละ 45 ก่อให้เกิดรายได้แก่คนพิการ จำนวน 171,253,255 บาทต่อปี และจะขยายการมีงานทำให้คนพิการเพิ่มขึ้น ปีละ 20%

 

ภายใน 4 ปี ถือเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สร้างโอกาสการมีงานทำและมีรายได้อย่างเป็นรูปธรรมและได้รับประโยชน์โดยตรง คนพิการสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.