Politics

ผู้หญิงแต่งงานแล้วเปลี่ยนนามสกุล มีผลทำให้ชีวิตติดขัด ดวงตกอย่างไร?
ก่อนแต่งงานชีวิตดีมีความสุข ทำไมหลังแต่งงาน ชีวิตคู่ถึงแย่ หมอมีน ไขสงสัยหลังผู้หญิงเปลี่ยนนามสกุลSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close