Politics

หลังบ้านเล่าปี่
หนึ่งใน “หลายชีวิตในพงศาวดารจีน” พิมพ์สองครั้ง พ.ศ.2513-พ.ศ.2526 สำนักพิมพ์ ก.ไก่ ของ “ถวิล มนัสน้อม” ผมอ่านเรื่อง “งอซี มเหสีเล่าปี่” วันนี้จึงรู้สึกได้ว่า รู้จักเล่าปี่น้อยมากSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close