Politics

อธิบดีน้ำบาดาลลงพื้นที่โคราชแก้ภัยแล้ง


อธิบดีน้ำบาดาล ลงพื้นที่โคราช ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน แก้ปัญหาภัยแล้ง

 

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมคณะ และนายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการดังกล่าวใน 5 ตำบล รวม 11 บ่อ งบประมาณ 55 ล้านบาท ประกอบด้วย ตำบลหนองบัวศาลา จำนวน 6 บ่อ ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 11,114 ครัวเรือน 20,420 คน , ตำบลมะเริง จำนวน 1 บ่อ ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 490 ครัวเรือน 1,230 คน , ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 1 บ่อ ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 956 ครัวเรือน 2,500 คน , ตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 1 บ่อ ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 800 ครัวเรือน 2,134 คน และตำบลสุรนารี 2 บ่อ ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 1,855 ครัวเรือน 2,797 คน รวมน้ำบาดาลที่ผลิตได้ทั้งปี ทั้ง 11 บ่อ เป็นปริมาณ 1,693,600 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค กระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งน้ำของพี่น้องประชาชน รวมทั้ง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชน ได้ถึงปีละ 20,000 บาทต่อครัวเรือน ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรน้ำ ให้ร่วมกันดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เมื่อมีการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินที่ไหน จะต้องมีการเจาะบ่อน้ำบาดาล หรือเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยไม่เลือกว่าจะอยู่ในหรือนอกเขตชลประทาน เพื่อยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ ให้มีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภคอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

The post อธิบดีน้ำบาดาลลงพื้นที่โคราชแก้ภัยแล้ง appeared first on INN News.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close