Politics

เห็นชอบเทงบ 3,561 ล้านบาท สร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จ.ระยอง เป็นแหล่งน้ำสำรอง


ไทยรัฐออนไลน์

5 เม.ย. 2565 21:15 น.

ครม.อนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จ.ระยอง กรอบวงเงิน 3,561 ล้านบาท ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งและเป็นแหล่งน้ำสำรองสนับสนุนพื้นที่อีอีซี

วันที่ 5 เมษายน 2565 น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง กำหนดแผนงานโครงการระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565-2568 กรอบวงเงินงบประมาณ 3,561.62 ล้านบาท ที่ตั้งเขื่อนหัวงานของโครงการอยู่ในเขตหมู่ที่ 4 บ้านสีระมัน ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนที่จะทำให้มีปริมาณน้ำไหลในคลองโพล้ตลอดทั้งปี โดยโครงการนี้อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ทั้งนี้จะสามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนได้ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งของประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 30,000 ไร่ และช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตที่ได้รับประโยชน์จากโครงการให้ดีขึ้น เป็นแหล่งขยายเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดอื่นๆ ให้ประชาชนได้บริโภคและมีรายได้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นแหล่งน้ำสำรองสนับสนุนพื้นที่อีอีซี

อย่างไรก็ตามโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ ไม่จัดอยู่ในประเภท หรือกิจการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีพื้นที่ชลประทานไม่ถึง 80,000 ไร่ ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 ไม่มีการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำหลัก 25 ลุ่มน้ำ และการผันน้ำระหว่างประเทศ ไม่ได้ก่อสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำสายหลัก 23 สาย และพื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ แต่เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์โซน C ดังนั้นกรมชลประทานจึงได้จัดทำรายงานรายการข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist : EC) และได้มีการกำหนดแผนการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาสิ่งแวดล้อม.

อ่านเพิ่มเติม…Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close