Politics

โพลมธ. เผย คนกรุงฯ หนุน “เอ้ สุชัชวีร์” เป็นผู้ว่าฯ ลำดับที่ 2 ส่วนที่ 1 ยังเป็น “ชัชชาติ”ไทยรัฐออนไลน์

3 เม.ย. 2565 16:37 น.

โพลศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผย ผลสำรวจความคิดเห็นคนกรุงฯ จะสนับสนุนใครเป็นผู้ว่าฯ พบ “ชัชชาติ” ยังคงนำ ส่วน “เอ้ สุชัชวีร์” ตามมาที่ 2 และ “วิโรจน์” มาที่ 3

วันที่ 3 เมษายน 2565 สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยสำรวจแยกรายเขต จำนวน 50 เขต สำรวจระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น 2,041 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ในพื้นที่แต่ละเขตตามที่กำหนด โดยมีผลการสำรวจ ดังนี้

1. ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่ท่านจะสนับสนุนในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ครั้งนี้คือใคร พบว่าผลคะแนนรวม

อันดับ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังคงนำเป็นอันดับหนึ่ง 25.7%
อันดับ 2 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 20.3%
อันดับ 3 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 11.8%
อันดับ 4 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 9.3%
อันดับ 5 นายสกลธี ภัททิยกุล 6.7%
อันดับ 6 นางสาวรสนา โตสิตระกูล 5.7%
อันดับ 7 น.อ.ศิธา ทิวารี 2.8%

นอกจากนี้ยังมีอื่นๆ อีก 0.1% รวมถึงยังไม่ตัดสินใจ 17.5% และไม่ไปใช้สิทธิ (No Vote)/ไม่เลือก (Vote No) 0.1%

ขณะที่ ผลโพลครั้งที่ 1 ที่เผยแพร่เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 2 ที่เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 ใน 3 อันดับแรกก็ยังเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และอันดับ 3 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร.

ที่มา : https://www.estu-research.com/poll4.html

อ่านเพิ่มเติม…Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.