Politics

ไม่โทษตัวเอง
วิกฤติสภาล่มตะบันราด ล่มซํ้าล่มซาก ล่มไม่เลือกข้างขึ้น ข้างแรม แสดงว่าการเมืองกำลังถึงทางตัน เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลคุมเสียง ส.ส.ในสภาฯไม่ได้อีกต่อไป!!Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close